باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ بازی های لیگ انگلیس (لیگ جزیره) را در اپلیکیشن باسامدیا در دسترس داشته و کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.

باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ بازی های لیگ انگلیس (لیگ جزیره) را در اپلیکیشن باسامدیا در دسترس داشته و کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.