باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ بازی های بوندسلیگای آلمان را در اپلیکیشن باسامدیا دسترس داشته و کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.

باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ بازی های بوندسلیگای آلمان را در اپلیکیشن باسامدیا دسترس داشته و کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.