سامانه ثبت نام کارت هواداری باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

باشگاه فولاد مبارکه اصفهان جهت خدمت رسانی و همچنین در راستای شناسنامه دار نمودن هواداران،بستر باساکارت هواداری را در این راستا برگزیده و جهت استفاده مستمر آن بین هواداران اهتمام می ورزد