باسامدیا نوین

باسامدیا

باسا نماد تحول دیجیتال در خدمات رفاهی

بازار اجتماعی یکپارچه سرآمد ایرانیان "باسا"

بازار اجتماعی یکپارچه سرآمد ایرانیان (باسا) در اواسط سال ۹۸ با رویکردی نوین در حوزه فناوری اطلاعات (اپلیکیشن باسامدیا) و تمرکز بر بازارهای اجتماعی با بهره بهره‌گیری از استانداردها و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و نیروی انسانی با دانش فنی و مشورت خبرگان مرتبط با موضوع شکل گرفت. باسا قصد دارد با حرکت بروی لبه تکنولوژی نقش تسهیل گری خود را برای رفاه بیشتر جامعه به خوبی ایفا کند. ما به پشتوانه تجربه و تخصص مدیران و توکل بر خداوند قدم در این راه گذاشته ایم و امیدواریم قدمی هرچند کوچک در ارتقاء سطح رفاه مردم عزیزمان برداریم.

بازار اجتماعی یکپارچه سرآمد ایرانیان (باسا) در اواسط سال ۹۸ با رویکردی نوین در حوزه فناوری اطلاعات (اپلیکیشن باسامدیا) و تمرکز بر بازارهای اجتماعی با بهره بهره‌گیری از استانداردها و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و نیروی انسانی با دانش فنی و مشورت خبرگان مرتبط با موضوع شکل گرفت. باسا قصد دارد با حرکت بروی لبه تکنولوژی نقش تسهیل گری خود را برای رفاه بیشتر جامعه به خوبی ایفا کند. ما به پشتوانه تجربه و تخصص مدیران و توکل بر خداوند قدم در این راه گذاشته ایم و امیدواریم قدمی هرچند کوچک در ارتقاء سطح رفاه مردم عزیزمان برداریم.

بازار اجتماعی یکپارچه سرآمد ایرانیان (باسا) در اواسط سال ۹۸ با رویکردی نوین در حوزه فناوری اطلاعات (اپلیکیشن باسامدیا) و تمرکز بر بازارهای اجتماعی با بهره بهره‌گیری از استانداردها و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و نیروی انسانی با دانش فنی و مشورت خبرگان مرتبط با موضوع شکل گرفت. باسا قصد دارد با حرکت بروی لبه تکنولوژی نقش تسهیل گری خود را برای رفاه بیشتر جامعه به خوبی ایفا کند. ما به پشتوانه تجربه و تخصص مدیران و توکل بر خداوند قدم در این راه گذاشته ایم و امیدواریم قدمی هرچند کوچک در ارتقاء سطح رفاه مردم عزیزمان برداریم.